Folia Bohemica Historica 30/1

Folia Bohemica Historica 30/1 - - | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
9,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Folia Bohemica Historica 30/1.pdf


Chcete si knihu přečíst?Folia Bohemica Historica 30/1 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Folia Bohemica Historica 30/1 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Z obsahu: I. STUDIE – KONFESNÍ NÁSILÍ Kateřina P r a ž á k o v á Konfesní nepokoje v Krakově pohledem rožmberského zpravodajství Confessional unrests in Krakow from the perspective of the Rosenberg news service Jiří J u s t Internace Jana Augusty na Křivoklátu jako příklad konfesního násilí a problém její interpretace Internment of Jan Augusta in Křivoklát as an example of confessional violence and the problem of its interpretation Josef Hr d l i č k a Vymezování hranic a prezentace přítomnosti. Pohřby jako konfliktní téma vícekonfesní společnosti předbělohorských českých a moravských vrchnostenských měst Delimitation of borders and demonstration of the presence. Funerals as a confrontational issue of multicultural society in the Bohemian and Moravian post-White-Mountain seigneurial towns Marie Ry a n t o v á Konfesijní násilí v raně novověkých revokačních kázáních Confessional violence in early modern revocation sermons Radmila P r c h a l Pa v l í č ko v á „Co jest spasení? Na čem záleží“? Prezentace konfese v pohřebních kázáních: mezi násilím a spásou. „What is Salvation? What Matters“? Presentation of confession in funeral sermons: between violence and salvation LITERAT URA Josef Ka d e ř á b e k „Jen srdce a zuby ukázati“.Násilí jako základní prvek protireformačního konceptu Jaroslava Bořity z Martinic “Just show the heart and the teeth” Violence as a basic element in anti-reformatory concept of Jaroslav Borzita of Martinice Jiří Ku b e š Kaple císařských vyslanců v Drážďanech v druhé půli 17. století Chapels of imperial legates in Dresden in the second half of the 17th century II. STUDIE – MISCELLANEA Marek P u č a l í k Pražský světící biskup? Jiří Ignác Pospíchal (1635–1699) The Prague suffragan? Jiří Ignác Pospíchal (1635–1699) Lenka Ma r š á l ko v á Zdraví a nemoc očima barokního aristokrata. Zdravotní stav knížete Waltera Xavera z Ditrichštejna ve 20. letech 18. století The Health and Illness Viewed by the Baroque Aristocrat. The health condition of Prince Walter Xaver of Dietrichstein in the 1720s Hedvika Ku c h a ř o v á – Jana Op p e l t o v á – Kateřina Bo b ko v á -Va l e n t o v á Historiografické a biografické prameny v prostředí českých, moravských a slezských řeholních domů raného novověku. K formám zpřístupňování rukopisů a metodám jejich formálního a obsahového popisu Historiographic and biographic sources in the milieu of Early Modern Bohemian, Moravian and Silesian monastic houses.Forms of popularization the manuscripts and methods of their formal and factual description III. LITERATURA Géza PÁLFF Y – Ferenc Gábor SOLTÉSZ – Csaba TÓTH, Coronatus Posonii… Bratislavské korunovačné medaily a žetóny (1563–1830) (Bratislava – Budapest 2014) Tomáš S t e r n e c k Jan MARTÍNE K, Martiniana. Studie o latinském humanismu v českých zemích (Praha 2014) Jiří J u s t Kateřina HORNÍČKOVÁ, Michal ŠRONĚ K (edd.), In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy (Praha 2013) Jiří J u s t Martina Lisá, Die Chronik des Václav Nosidlo von Geblice. Aufzeichnungen aus der böhmischen Exulantengemeinde in Pirna zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (Stuttgart 2014) Jiří Mi k u l e c Tomáš Parma, František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii (Brno 2011)


... č. 30/1, č. 30/2 2015, č. 31/1 2016, č ... Folia Historica Bohemica 28/1 - NAKLADATELSTVÍ HISTORICKÝ ... ... . 31/2 2016, č. 32/1-2 2017, č. 33/1 2018, č. 33/2 2018, č. 34/1 2019, 34/2 2019 Čísla v elektronické podobě ZDE Součástí časopisu Folia Historica Bohemica je řada Supplementum, v jejímž rámci již vyšla zvláštní tematická čísla periodika: Církev a smrt. FOLIA HISTORICA BOHEMICA 30 historický ústav praha 2015. ... soa třeboň, historica třeboň, sign. 3565. dále byly popisovány také v neda ... Mediaevalia Historica Bohemica ... . 3565. dále byly popisovány také v nedatovaných novi-nách z téhož roku (tamtéž, sign. 3570), v listu ladislava ze Šternberka z 13. dubna 1514 (tam- Folia Bohemica Historica 30/1. Přidat recenzi Kategorie a témata; Bibliografické úd...SOUVISEJÍCÍ KNIHY